Waterschappen en omgevingsdiensten uit noorden en oosten gaan meer samenwerken

Waterschappen en omgevingsdiensten uit Noordoost-Nederland, waaronder de Omgevingsdienst Groningen, beloofden elkaar eind vorig jaar een intensievere samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Dat levert voordelen op voor alle partijen, inclusief bedrijven in de regio.

Eind vorig jaar ondertekenden bestuurders van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze & Aa’s, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Vechtstromen, Omgevingsdienst IJsselland, Omgevingsdienst Twente, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en Omgevingsdienst Groningen een intentieverklaring om vanaf 2021 kennis en menskracht te bundelen en te delen op 2 à 3 jaarlijks te bepalen onderwerpen.


Wat levert het op?

Door intensiever samen te werken verwachten we effectiever te werken en meer kennis uit te wisselen. We benutten de gezamenlijke capaciteit efficiënt en geven meer gewicht aan de gemaakte afspraken door ze formeel te bekrachtigen. Ook willen we meer bedrijfsbezoeken combineren met als voordeel voor bedrijven dat er minder aparte controles plaatsvinden. Al met al heel wat effecten waarmee we de integrale kwaliteit en continuïteit van VTH-taken met elkaar versterken.


Samenwerkingsprojecten in 2021

De deelnemende waterschappen en omgevingsdiensten werken voor dit jaar drie thema’s uit waarin we intensiever gaan samenwerken: (1) agrarische wasplaatsen, (2) ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en (3) de handhavingsstrategie onder de Omgevingswet.