AB-vergadering

Datum: 19-06-2015
Aanvang: 09:00
Locatie: Omgevingsdienst Groningen, Veendam
Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Aanwijzing voorzitter Algemeen Bestuur AB1501.Annotatie-aanwijzing-voorzitter-AB.pdf
3. Conceptverslag 28 november 2014 2-conceptverslag-AB-vergadering.pdf
4. Aanpassing GR in verband met wetswijziging AB1502.bijlage-1.Brief-Min.-BZK-wijziging-Wgr1.pdf
AB1502.bijlage-2.ontwerp-besluit-wijziging-GR.pdf
AB1502.bijlage-3.aanbiedingsbrief-gemeenten-prov.pdf
AB1502.bijlage-4.voorstel-aan-de-raad-staten.pdf
AB1502.bijlage-5.Gemeenschappelijke-regeling-geconsolideerde-versie-na-wijziging-2015.pdf
AB1502.Annotatie-aanpassing-GR-in-verband-met-wetswijziging.pdf
5. Uitoefening AB-taken door DB AB1503.bijlage-1.ontwerp-besluit-art.-25lid2-GR.pdf
AB1503.Annotatie-uitoefening-AB-taken-door-DB.pdf
6. Vaststelling rechtspositieregelingen AB1504.1.-Betaald-ouderschapsverlof-Omgevingsdienst-Groningen-Word-document.pdf
AB1504.2.-BHV-organisatie.pdf
AB1504.3.-Regeling-buitengewoonverlof.pdf
AB1504.4.-Regeling_cafetariamodel_Omgevingsdienst.pdf
AB1504.5.-Consignatieregeling-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.6.-Fietsregeling-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.7.-Regeling-fiscalering-vakbondscontributie.pdf
AB1504.8.-Gedragscode-internet-en-e-mail-gebruik.pdf
AB1504.9.-Reglement-Nevenwerkzaamheden.pdf
AB1504.10.-ODG-Overlegregeling-Commissie-voor-Georganiseerd-Overleg.pdf
AB1504.11.-regeling-functiewaardering.pdf
AB1504.12.-Vergoedingsregeling-stagiaires-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.13.-Regeling-studiefaciliteiten-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.14.-Beleid-Werving-en-Selectie.pdf
AB1504.15.-Regeling-Algemene-Dienst-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.15.-Regeling-Algemene-Dienst-Omgevingsdienst-Groningen1.pdf
AB1504.15.-Regeling-Algemene-Dienst-Omgevingsdienst-Groningen2.pdf
AB1504.16.-Regeling-Commissie-Bezwaarschriften-Personele-Aangelegenheden-RUD-Groningen.pdf
AB1504.17.-Protocol-gebruik-dienstauto-s-en-elektronische-rittenregistratie-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.18.-Regeling-Klachtencommissie-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.19.-Klachtenregeling-ongewenst-gedrag-Omgevingsdienst-Groningen-2015.pdf
AB1504.20.-Regeling-Melding-Vermoeden-Misstand-ODG.pdf
AB1504.21.-Regeling-Vertrouwenspersoon-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.01.Bijlage-4.-bijlage-lbr-15-013_wijzigingen-car.pdf
AB1504.01.Bijlage-3.-Aanvullend-beloningsbeleid.pdf
AB1504.01.bijlage-2.-HRM-gesprekcyclus-definitief.pdf
AB1504.01.bijlage-1.Besluit-Arbeidsvoorwaardenregelingen-2-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.01.Annotatie-vaststelling-rechtspositieregelingen-besluit-2.pdf
AB1504.0.bijlage-2.Besluit-Arbeidsvoorwaardenregelingen-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.0.bijlage-1.Aanbiedingsbrief-behorende-bij-Besluit-Arbeidsvoorwaardenregelingen-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1504.0.Annotatie-vaststelling-rechtspositieregelingen.pdf
7. KCC kosten overgehevelde inrichtingen van Provincie naar gemeenten AB1505.bijlage-1.Notitie-KCC-kosten-overgehevelde-inrichtingen-van-Provincie-naar-gemeenten.pdf
8. Indeling functie directeur AB1506.bijlage-1.Normfunctie-Algemeen-Directeur.pdf
AB1506.Annotatie-indeling-functie-directeur.pdf
9. Jaarstukken 2014 AB1507.bijlage-1.Jaarstukken-2014-publicatie.pdf
AB1507.bijlage-2.-Omgevingsdienst-Groningen-Accountantsverslag.pdf
AB1507.Annotatie-Jaarstukken-2014.pdf
10. Nota reserves en voorzieningen AB1508.bijlage-1.Nota-Reserves-en-Voorzieningen.pdf
AB1508.Annotatie-Nota-Reserves-en-Voorzieningen.pdf
11. Voorjaarsrapportage 2015 AB1509.bijlage-1.Voorjaarsrapportage-2015.pdf
AB1509.Annotatie-Voorjaarsrapportage-2015.pdf
12. Ontwerpbegroting 2016 AB1510.bijlage-1.Ontwerpbegroting-2016.pdf
AB1510.bijlage-2.overzicht-ingediende-zienswijzen.pdf
AB1510.Annotatie-ontwerpbegroting-2016.pdf
13. PDC AB1511.Annotatie-PDC.pdf
Modelverordening kwaliteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht AB1512.bijlage-1.Concept-toelichting_modelverordening_VTH.pdf
AB1512.bijlage-2.Conceptmodel-verordening_VTH.pdf
AB1512.Annotatie-modelverordening-kwaliteit-voor-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-VTH-van-het-omgevingsrecht.pdf
Voortgang LOS AB1513.voortgang-LOS.voorgenomen-gunning-Genetics.pdf
14. Rondvraag en sluiting