Publicaties over toezicht en handhaving door omgevingsdiensten

Vanaf 17 november zijn in o.a. Trouw en online media artikelen verschenen over het werk van de omgevingsdiensten in Nederland. Aanleiding was een onderzoek van Investico, waar we als ODG ook aan meegewerkt hebben. We vinden dat het onderzoek waardevolle informatie bevat en inzicht geeft in toezicht en handhaving door omgevingsdiensten. Tegelijkertijd merken we op dat het beeld dat geschetst wordt onvolledig is en ook uitleg en nuance behoeft. 

Omgevingsdiensten zetten zich dagelijks in voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving. Ons belang ligt bij het voorkomen en oplossen van activiteiten van bedrijven en particulieren die de gezondheid van mens, natuur en milieu bedreigen.

Cijfers…

Vanuit de ODG hebben we cijfers geleverd over aantallen klachten en de afhandeling daarvan, het aantal milieucontroles, de handhavingsverzoeken, de lasten onder dwangsom en de lasten onder bestuursdwang, de formatie en het aantal bestuurlijke boetes. De journalisten hebben ook onze jaarrapportages kunnen lezen.

…en de wereld erachter

Cijfers zijn een nuttige informatiebron, het werk van omgevingsdiensten laat zich echter niet altijd in cijfers vangen. Een voorbeeld: de focus in de artikelen Trouw ligt op de uitvoering van milieucontroles en boetes. Het strafrecht (opleggen van boetes) is een inzet bij milieuovertredingen die tot doel heeft om de overtreder te straffen. Omgevingsdiensten werken veel op basis van bestuursrecht, gericht op het opheffen van de overtreding.

Ook geldt dat in verreweg de meeste gevallen de omgevingsdiensten in staat zijn om op basis van advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving bedrijven volgens de wet- en regelgeving te laten functioneren. Wanneer je de focus op boetes legt, mis je dus een groot deel van ons werk.

Dit neemt niet weg, dat grote verschillen in bijvoorbeeld het toepassen van strafrecht tussen diensten niet altijd een logische verklaring zullen hebben. En dat dit de moeite waard is om verder te onderzoeken om te bezien waar verbeteringen noodzakelijk zijn.

Aandacht voor onze opgave

Zo pakken de omgevingsdiensten de onderzoeksresultaten ook op. Inmiddels zijn er ook artikelen met een genuanceerder geluid verschenen. Het publieke debat over ons werk onderstreept het belang van ons werk en uiteindelijk helpen onderzoeken en de aandacht die de media ervoor hebben, ons en onze partners om ervoor te zorgen dat we ons werk steeds beter kunnen doen.