Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacywetgeving regelt de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de Omgevingsdienst Groningen (ODG) zorgvuldig omgaat met uw gegevens en dat uw gegevens niet zomaar worden gedeeld met derden.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn, behalve naam, adres en geboortedatum, ook het IP-adres, paspoortnummer en zakelijke telefoonnummer.

Verwerken van persoonsgegevens

De ODG verwerkt persoonsgegevens. Dat doen wij alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Bijvoorbeeld om onze wettelijke opgedragen taken uit te kunnen voeren, maar ook om met u te communiceren. Verder worden persoonsgegevens gebruikt om toezicht te kunnen houden op de vergunningen die de ODG uitgeeft. Voor het verwerken van uw gegevens is dan ook altijd een grondslag aanwezig. U kunt hierbij denken aan de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van verwerking van persoonsgegevens:

Contact per email of telefoon
Om contact met u op te kunnen nemen kan de ODG u vragen naar uw telefoonnummer of e-mailadres.

Delen met derden
De ODG is erg terughoudend met het delen van persoonsgegevens met derden. Door het uitvoeren van wettelijke taken kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Daarbij kunt u denken aan andere overheidsinstanties voor het verzenden van post of het innen van boetes, zoals het Openbaar Ministerie of gerechtelijke instanties. Dit doen we niet zonder de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens te toetsen aan de bepalingen van de AVG.
U kunt er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt of worden doorverkocht aan derden.

Veiligheid en persoonsgegevens

ODG heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen die namens ODG betrokkenen zijn bij het leveren van diensten. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met gegevens om te gaan.
We werken continu aan het verbeteren van onze maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaring en aanpassing van enige aard te voorkomen.

Om uw gegevens te beveiligen houdt ODG zich aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Bewaren persoonsgegevens

De ODG bewaart de persoonsgegevens niet langer als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Contact

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u allereerst contact opnemen met privacy@od-groningen.nl. We zullen deze verzoeken afhandelen met inachtneming van relevante nationale wetgeving.

Meer informatie over de AVG kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder die erop toeziet dat organisaties zich houden aan de AVG.

Functionaris voor Gegevensbescherming
De Omgevingsdienst Groningen heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).
Heeft u vragen over de AVG en de privacy van uw gegevens, dan kunt u deze ook stellen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Omgevingsdienst Groningen: via privacy@od-groningen.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Omgevingsdienst Groningen
Lloydsweg 17
9641 KJ Veendam

Disclaimer

Typ- en spelfouten voorbehouden. ODG behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de meest actuele versie op de hoogte bent.

Direct contact

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen? Of heeft u vragen over toezicht of handhaving?

In sommige gevallen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.