Over ons

Dagelijks zet de Omgevingsdienst Groningen zich in om de regio een stukje mooier te maken. Zodat inwoners en ondernemers in een veilige, schone en duurzame leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst.


Wat we doen

Er zijn verschillende wetten en regels die het milieu en onze leefomgeving moeten beschermen. Denk hierbij aan thema’s als energie, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.

De ODG controleert of bedrijven in onze regio zich aan deze regels houden. Dit doen we met vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en advies over diverse milieuthema’s. Ook verzorgen we de intake en afhandeling van milieuklachten in de provincie Groningen die via de Milieuklachtenlijn binnenkomen.

We werken in opdracht van en samen met de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven (BRZO-bedrijven), is de ODG eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in heel Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).


Onze taken

We werken in opdracht van en samen met gemeenten en provincie. Zij zijn onze opdrachtgevers. Met uitzondering van het verplichte basistakenpakket, nemen enkele gemeenten ook het Milieu- en Wabo pakket af bij de ODG. Gemeenten zorgen zelf voor de coördinatie en afstemming van deze aanvragen naar de ODG.

Een groot deel van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken die we uitvoeren, vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). We werken daardoor met ‘omgevingsvergunningen’. Daarbij is er één vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:

  • korte en op elkaar afgestemde procedures;
  • een goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners;
  • weinig administratieve lasten voor bedrijven en inwoners.


Samenwerking

Naast de samenwerking met onze opdrachtgevers werken we ook nauw samen met andere overheidsorganisaties, zoals de brandweer, waterschappen, Rijkswaterstaat, politie en justitie. Deze samenwerking zijn erg belangrijk voor ons. Samen met hen zet de ODG zich in voor een veilige schone leefomgeving.