Wat doet de Omgevingsdienst Groningen?

De Omgevingsdienst Groningen voert taken uit voor de Groninger gemeenten en de provincie op het gebied van milieu, bouwen, wonen en in het kader van plaatselijke verordeningen (regelgeving binnen gemeentegrenzen).
Met uitzondering van milieutaken, heeft niet iedere gemeente alle taken ondergebracht bij de Omgevingsdienst. Sommige gemeenten voeren een deel zelf uit. Gemeenten zorgen zelf voor de coördinatie en afstemming van uw aanvragen naar de Omgevingsdienst.

Een groot deel van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken die we uitvoeren, vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). We werken daardoor met ‘omgevingsvergunningen’. Daarbij is er één vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:

  • korte en op elkaar afgestemde procedures;
  • een goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners;
  • weinig administratieve lasten voor bedrijven en inwoners.

Specialistische taken
De medewerkers van de Omgevingsdienst voeren een breed scala aan specialistische taken uit in het kader van de omgevingsvergunning of andere milieuwetgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van bodem, brandveiligheid, externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit.