Klacht over de Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Groningen wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder van de Omgevingsdienst u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de Omgevingsdienst indienen.

De Omgevingsdienst behandelt uw klacht volgens het interne klachtrecht van titel 9.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De Omgevingsdienst heeft voor een zorgvuldige uitvoering van de procedure een aanvullende instructie opgesteld. Daarin staat hoe het afhandelen van een klacht intern verloopt en wie er in welke gevallen bij betrokken is. Hieronder omschrijven we de klachtafhandeling in het kort. Natuurlijk kunt u ook de volledige Instructie klachtbehandeling Omgevingsdienst Groningen lezen.

Indienen van een klacht
Het indienen van een klacht over de Omgevingsdienst kan schriftelijk of mondeling. Dit zijn de mogelijkheden:

Schriftelijk
U stuurt een brief naar de Omgevingsdienst Groningen via Postbus 97, 9640 AB Veendam of via een mail. In de brief of mail geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht en zo mogelijk welke medewerker(s) of bestuurder(s) van de Omgevingsdienst bij de gedraging is/zijn betrokken. De klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld. Verder moet u de volgende gegevens in deze brief opnemen:

  • De datum waarop u de brief heeft geschreven;
  • Uw naam en adres;
  • Uw handtekening;
  • Kopieën van eventuele relevante stukken.

De Omgevingsdienst heeft een klachtenformulier ontwikkeld. Het gebruik van het klachtenformulier is niet verplicht. Het kan u wel helpen om onduidelijkheid of vragen voorafgaand aan de behandeling te voorkomen en daarmee de snelheid van de afhandeling te verhogen.

U krijgt een schriftelijke bevestiging als uw klaagschrift is ontvangen bij de Omgevingsdienst. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure (onder andere informatie over de termijnen en wie de klacht behandelt).

Mondeling (telefonisch)
Wanneer u de Omgevingsdienst belt via het algemene nummer 0598 – 788000 krijgt u onze telefonist(e) aan de lijn. Hij/ zij zorgt ervoor dat u de juiste klachtbehandelaar te spreken krijgt. Mocht het onduidelijk zijn waar u terecht kunt, zal hij/ zij dit opnemen met de klachtencoördinator.
In het gesprek met de klachtbehandelaar licht u uw klacht toe en geeft u zo mogelijk aan wie bij de gedraging is betrokken. De Omgevingsdienst probeert uw klacht direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog een schriftelijke klacht in te dienen.

Niet in behandeling
Het kan ook zijn dat de Omgevingsdienst uw klacht niet in behandeling neemt, omdat uw klacht niet voldoet aan de vereisten. In dat geval ontvangt u daarover bericht binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijk ingediende klacht.

De Nationale ombudsman
Wanneer u een klacht heeft over een gedraging van een medewerker of bestuurder van de Omgevingsdienst Groningen volgt eerst deze interne klachtprocedure. Wanneer u als klager niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de Omgevingsdienst, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Daarvoor geldt een indieningstermijn van een jaar.

Contact
Met vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator van de Omgevingsdienst Groningen de heer Albert Kuiper. U kunt hem rechtstreeks bereiken via 0598-788099 of contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de Omgevingsdienst Groningen 0598-788000.