Omgevingsdienst en politie gaan extra toezien op afsluitverplichting mestbassins.

Omgevingsdienst en politie gaan extra toezien op afsluitverplichting mestbassins.

Mestbassins moeten voorzien zijn van een deugdelijke afsluiting, omdat ongewild uitstromen van mest tot milieuschade van de bodem en het oppervlaktewater leidt.
In de praktijk blijkt dat afsluiters regelmatig niet juist afgesloten zijn. Hierdoor, of door vandalisme of diefstal, wordt de kans op een calamiteit aanzienlijk vergroot.
Daarom zal er de komende periode verscherpt toezicht worden gehouden op deze verplichting.
Indien wordt geconstateerd dat niet aan de afsluitverplichting wordt voldaan, zal direct proces verbaal worden opgemaakt.
De op te leggen boete  voor deze overtreding kan een aanzienlijk bedrag zijn.