Een klacht over de ODG

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder van de ODG u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij ons indienen. 

Wij behandelen uw klacht volgens het interne klachtrecht van titel 9.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht en hebben voor een zorgvuldige uitvoering van de procedure een aanvullende instructie opgesteld. Daarin staat hoe het afhandelen van een klacht intern verloopt en wie er in welke gevallen bij betrokken is. Hieronder omschrijven we hoe u een klacht kunt indienen.


Indienen van een klacht

Het indienen van een klacht kan schriftelijk of mondeling:

Schriftelijk
U stuurt een brief naar de Omgevingsdienst Groningen (Postbus 97, 9640 AB Veendam) of een mail naar info@od-groningen.nl.

In de brief of mail geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht en zo mogelijk welke medewerker(s) of bestuurder(s) van de Omgevingsdienst bij de gedraging is/zijn betrokken. Daarbij ontvangen we graag de volgende gegevens:
• De datum waarop u de brief heeft geschreven;
• Uw naam en adres;
• In geval van een klacht per brief: uw handtekening;
• Kopieën van eventuele relevante stukken. 

U krijgt een schriftelijke bevestiging als uw klacht is ontvangen bij de Omgevingsdienst. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure (onder andere informatie over de termijnen en wie de klacht behandelt).

Mondeling (telefonisch)
Wanneer u de ODG belt via het algemene nummer 0598 788 000 krijgt u een medewerker van de receptie aan de lijn. Hij/ zij zorgt ervoor dat u de juiste klachtbehandelaar te spreken krijgt. Mocht het onduidelijk zijn waar u terecht kunt, zal hij/ zij dit opnemen met de klachtcoördinator.

In het gesprek met de klachtbehandelaar licht u uw klacht toe en geeft u zo mogelijk aan wie bij de gedraging is betrokken. De ODG probeert uw klacht direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog een schriftelijke klacht in te dienen.

Niet in behandeling

Het kan ook zijn dat de ODG uw klacht niet in behandeling neemt, bijvoorbeeld omdat er een procedure bij de rechter openstond of omdat de gedraging te lang geleden is. In dat geval ontvangt u daarover bericht binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijk ingediende klacht.


De Nationale Ombudsman

Wanneer u een klacht heeft over een gedraging van een medewerker of bestuurder van de Omgevingsdienst Groningen volgt eerst deze interne klachtprocedure. Wanneer u als klager niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de ODG, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Daarvoor geldt een indieningstermijn van een jaar.


Contact

Met vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator van de Omgevingsdienst Groningen via 0598 788 000.

Direct contact

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen? Of heeft u vragen over toezicht of handhaving?

In sommige gevallen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.